ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Юридическа помощ по време на коронавирус (част I)

Кристина Караколева се дипломира в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право“. През периода 2011 г. – 2019 г. работи в адвокатско дружество, където има възможност да се учи от професионалисти. Придобива опит в гражданско, арбитражно, заповедно и изпълнително производство. Специализира търговско и гражданско право.

Към настоящия момент е управляващ съдружник в „Караколеви и партньори“ – адвокатска кантора, която обслужва правно клиенти по повод извършваната от тях дейност. Съвместно с партньори (счетоводни кантори, одитори, данъчни консултанти, копирайтинг агенции, адвокати и юристи) предоставя и комплексно обслужване на юридически лица.

В медиите определят пандемията като форсмажор. Може ли да разясните дали пандемията е форсмажор и какво всъщност представлява той?

Правителствата на повечето държави предприемат мерки за овладяване на ситуацията на пандемия, които рефлектират пряко върху търговския оборот, вследствие от което за търговците са налице неблагоприятни последици, изразяващи се в загуби на финанси, човешки ресурс и др.

Пандемията може да представлява форсмажорно обстоятелство, което да възпрепятства изпълнението на поетите от страната ангажименти. Невъзможността за изпълнение на поетите договорни задължения се задълбочи в България и с обявяване извънредното положение.

В Търговския закон форсмажорното обстоятелство е дефинирано като непреодолима сила, която представлява непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. Правната доктрина и съдебната практика приемат за форсмажорни обстоятелства събития от извънреден характер, които застрашават живота и здравето на хората или околната среда. Примерно природни бедствия, катастрофи, аварии и т.н.   

Непредотвратимостта на събитието е свързана с извънредния му характер, но трябва и  последиците му да не могат да бъдат преодолени, въпреки полагане на дължимата грижа за изпълнение на задължението. Тоест, ако е налице затрудняване на страната да изпълни, но обективно не е възпрепятствана, това не е непреодолима сила, а друг инститиут, за който ще споделя по-късно.

Пандемията е непредвидена тогава, когато при сключването на договора, което предхожда по време обявяването ѝ, страните не само не са могли, но и не са били длъжни да я предвидят. Важно е да се отбележи, че моментът на сключване на договора е относим за позоваване на форсмажора. Ако договорът е сключен след обявяване на пандемията, форсмажорните разпоредби не ни ползват. Виждаме, че вирусът е непредотвратимо събитие въпреки мерките, взети от всички държави.

Безспорно пандемията има и извънреден характер, понеже не се касае до обичайно повтарящо се събитие, доколкото мащабът на развитието и последствията от коронавируса са различни от тези на сезонен грип. 

Не е налице случай на непреодолима сила, когато всяка от страните е могла и е следвало да прецени обстоятелството от гледна точка на своите задължения. Примерно, ако вие сте лице, което поддържа софтуера на търговец, няма да може да се позовете на форсмажор, ако има срив в базата данни поради вирус примерно, когато ваше задължение е да предвидите опасностите и да ги предотвратите. Ако обаче вашето задължение е просто да въвеждате информация в база данни, сривът на софтуера вече е форсмажорно за вас обстоятелство.

Какво се случва, ако се позовем на форсмажор?

Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Това касае и уговорените неустойки, ако има такива. Важно е да се отбележи, че ако  длъжникът е бил в забава преди възникване на форсмажорното обстоятелство, той не може да се позовава на непреодолима сила. Примерно, ако е уговорено заплащане на сума до 3 март 2020 г., а събитието възникне на 4 март 2020 г., длъжникът няма да може да се позове на непреодолима сила. Освен това, законът урежда задължение за писмено уведомяване на другата страна в какво се състои непреодолимата сила, защото невинаги форсмажорните обстоятелства са ноторно известни на кредитора.

Другата последица от непреодолимата сила е, че изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира. Примерно, вие сте агенция, която срещу възнаграждение организира събитие в популярен бар на 14 март 2020 г., но с оглед обявеното извънредно положение, баровете са затворени и за вас е невъзможно да си изпълните задължението да организирате събитието на тази дата. За организирането на събитието е уговорено възнаграждение, което се заплаща след провеждане на събитието. За вашия контрахент може да е удачно това събитие да се проведе на друга дата, затова двете страни временно преустановяват изпълнението на задълженията си по договора, докато изпълнението стане възможно. За този период вие не предприемате действия по организация на събитието, а плащането от страна на клиента ви е отложено.

Ако обаче непреодолимата сила трае толкова, че страните вече нямат интерес от изпълнението, те могат да прекратят договора. Ако сте ангажирани да организирате парти по повод юбилей на 14 март 2020 г., най-вероятно никоя друга дата не би представлява интерес за вашия клиент и в този случай той има правото да прекрати договора.

Кога можем да се ползваме от последиците на форсмажора? 

За да се ползвате, то договорът, от който произтича задължението ви, следва да бъде сключен преди възникване на непреодолимата сила. Разбира се, тук следва да се вземе предвид конкретиката на съответния казус. Обявяването на извънредно положение на 13.03.2020 г. е обстоятелство, което би могло да засегне изпълнението на множество търговци. 

В по-горе даденият пример с организиране на събитие, с оглед забраната, въведена със закона за извънредно положение, вие вече сте обективно възпрепятстван и сте в хипотеза на форсмажор. Ако идеята е да организирате „онлайн събитие“ и това може да стане дистанционно, в този случай не можете да се позовете на форсмажор. Ако ви е възложено обаче да организирате събитие, което да се отрази в социалната мрежа Facebook, и в часа на събитието има срив в мрежата, тогава това за вас е непреодолима сила.

Освен това, ако поради внезапно, непредвидено обстоятелство, непреодолимо препятстващо точното изпълнение на поетите с договора задължения, страните са постигнали нова договореност, длъжникът не може да се позовава отново на същото обстоятелство, за да иска освобождаване от отговорност за неизпълнение. Примерно, ако в условията на извънредно положение изменяте договор с анекс, който влиза в сила през периода на пандемията, като се задължавате да предоставяте някаква услуга, то тя няма да има характер на форсмажорно обстоятелство, тъй като съзнателно сте се задължили в условията на форсмажор. 

Какво може да направим, ако изпълнението по договора е възможно, но сме изключително затруднени?

Когато след сключване на договора настъпят такива непредвидени и непреодолими обстоятелства, които поначало не правят невъзможно изпълнението, но самото изпълнение би довело до несправедливо и в противоречие с добросъвестността състояние на длъжника, тогава говорим за стопанска непоносимост.

Институтът е уреден в Търговския закон. Касае се за съществено изменение на икономическата конюнктура, при която е бил сключен договорът и при която всяка една от страните е формирала волята си, преценявайки интереса си да се обвърже и условията, при които да го стори. Разпоредбата, отнасяща се до случаите на неизпълнение поради стопанска непоносимост, има предвид случаите, когато след сключване на договора настъпват такива непредвидени и непреодолими обстоятелства, които поначало не правят невъзможно изпълнението, но самото изпълнение би довело до несправедливо и в противоречие c добросъвестността състояние за длъжника.

Как може да се защити длъжник в условия на стопанска непоносимост?

Моят съвет е първо да се води аргументиран диалог с кредитора, който вероятно ще има интерес да запази правоотношението с оглед настъпилото стопанско изменение, макар и при други условия. При успешно провеждане на такива преговори, страните могат да изменят съдържанието на договора, доколкото законът предвижда свобода на договарянето. 

Ако страните не постигнат съгласие доброволно да изменят условията на сключения между тях договор, страната, която има интерес от това, може да предяви иск пред съда. Съдът може да измени някои клаузи или да прекрати договора изцяло или отчасти.

Това е приложимо, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. Пример за такова обстоятелство е намалял обем на продажбите вследствие от световната икономическа криза.

Юридическа помощ по време на коронавирус (част II)

One thought on “Юридическа помощ по време на коронавирус (част I)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *