ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕСЕМЕЙСТВО

Развод. Упражняване на родителски права. Издръжка

Кристина Караколева се дипломира в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право“. През периода 2011 г. – 2019 г. работи в адвокатско дружество, където има възможност да се учи от професионалисти. Придобива опит в гражданско, арбитражно, заповедно и изпълнително производство. Специализира търговско и гражданско право.

Към настоящия момент е управляващ съдружник в „Караколеви и партньори“ – адвокатска кантора, която обслужва правно клиенти по повод извършваната от тях дейност. Съвместно с партньори (счетоводни кантори, одитори, данъчни консултанти, копирайтинг агенции, адвокати и юристи) предоставя и комплексно обслужване на юридически лица.

В кои случаи разводът е по исков ред?

Когато бракът между двама съпрузи е дълбоко и непоправимо разстроен и един от двамата не е съгласен брачната връзка да се прекъсне по взаимно съгласие, то тогава единственият вариант е развод по исков ред

Как протича производството?

Единият от съпрузите (ищецът) следва да подаде писмена искова молба до районния съд. Ищецът трябва да предяви всички основания /факти/ за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. С иска за развод задължително се предявяват и разглеждат съпътстващи искове. Такива са исковете за упражняване на родителските права, личните отношения между децата и родителите, издръжката на децата, ползването на семейното жилище след развода, издръжката между съпрузите и фамилното име.

Трябва ли лицата, които се развеждат, да присъстват лично в съда?

Явяването на ищеца в първото по делото заседание е задължително. В случай че той не стори това, съдът прекратява производството. Идеята на задължителното присъствие е свързана със задължението на съда да покани страните към медиация или доброволно уреждане на спора.

Какво се изследва в производството?

В производството за развод подлежат на доказване фактите, довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Дълбоко е разстройството, при което между съпрузите липсват взаимност, уважение, доверие, приятелски отношения, т.е. брачната връзка съществува формално. Непоправимо е разстройството, което не може да бъде преодоляно и да се възстановят нормални отношения между съпрузите.

Състояние на дълбоко и непоправимо разстроени брачни отношения е налице, когато запазването на брака не би създало нормални условия на живот на съпрузите. Причините, които се сочат от страните, че са предизвикали дълбокото и непоправимо разстройство на брака, трябва да са сериозни. Тъй като отношенията между съпрузите са със субективен характер, то тази „сериозност“ се определя не толкова от обективната значимост на причината, довела до разстройство на брака, а до това какво отражение е дала тя върху съпружеските отношения.

Кои са тези факти, които водят до дълбоко и непоправимо разстройство на брака?

Те могат да бъдат различни. Съдът е длъжен да  ги установи и да конкретизира връзката им със състоянието на брачните отношения и след това да прецени дали те са предизвикали временно, или дълбоко и непоправимо разстройство. Пример може да се даде с продължителната фактическа раздяла. Зависи от конкретния казус, защото както една фактическа раздяла може да доведе до дълбоко и непоправимо разстройство на брака, така и самата раздяла може да обективира наличието на разстройството, а първопричината е да е друга.

Какво е значението на вината в производството?

Съдебните разноски се възлагат върху виновния съпруг. Когато няма вина или когато и двамата съпрузи са виновни, разноските остават в тежест на всеки от тях, както са ги направили. Вината не е елемент от състава и не обуславя уважаването или отхвърлянето на иска за развод. Брачната вина не е идентична с причината за настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Не е налице вина при оправдана реакция. Оправдана е тази реакция, която не надхвърля границите на житейски допустимото реагиране, примерно, при подаване на тъжба за престъпления като побой, обида, клевета и др.

Как протича разводът по взаимно съгласие и кога се допуска от  съда?

При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, съдът допуска развода, без да следи за мотивите за прекратяване на брака. Съпрузите се явяват лично в съдебното заседание. Съдът трябва да се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо. Това се прави лично в заседанието. Не може адвокатът на страната да го направи вместо нея.

По отношение на имуществените им отношения, споразумението представлява договор, с който те се уреждат след развода. Допустимо е съпрузите да уговорят нещо различно от следващото се по закон съотношение на квотите в съсобствеността.

Що се отнася до упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, споразумението е израз на правомощието на родителите като носители на родителските права и задължения сами да решат тези въпроси.

За какво следи съдът при представяне на това споразумение?

Съдът има задължението да провери дали споразумението на съпрузите урежда всички предвидени в закона въпроси и следи за интересите на децата. Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод. Изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се поиска при изменение на обстоятелствата.

Споделете ни какви са особеностите при упражняване на родителски права и задължения?

Родителят има право, но и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. Родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно по общо съгласие.

Какво може да се направи, когато има разногласие относно упражняването им?

При разногласие, родителите могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора. При настъпването на раздяла при родители без брак или при развод възниква въпросът за предоставяне на упражняването на родителските права. При изменение на обстоятелствата може да се иска промяна на постановеното от съда решение, досежно упражняване на родителските права. Под  „изменение на обстоятелствата“ се имат предвид както новите обстоятелства, които влошават положението на детето при родителя, на когото са предоставени родителските права, така и обстоятелствата, с които би се подобрило положението му при ново разрешение на въпроса, като водещ е интересът на детето към момента на извършване на конкретната преценка от съда.

Има ли критерии, по които се преценява какъв е интересът на детето?

Да, съдът разглежда фактите в съвкупност, като преценява родителските качества, възможността за полагане грижи и умения за възпитание, подпомагане подготовката за придобиване знания, трудови навици, морални качества на родителя, социално обкръжение и битови условия, възраст и пол на децата, привързаност между деца и родители и между децата, помощ на трети лица и др. 

От кого се дължи издръжка?

Поначало и двамата родители дължат издръжка за своето ненавършило пълнолетие дете, като родителят, който полага преките грижи по отглеждането му, я осигурява в натура, а другият родител я заплаща.

Какви са критериите за определяне размера на дължимата месечна издръжка за дете?

При определяне на издръжката на ненавършили пълнолетие деца, съдът изхожда, от една страна, от нуждите на децата и от възможностите на родителите, от друга.  При определяне размера следва да се определи общата сума за издръжка на детето, която да се разпредя съобразно възможностите на родителите. Нужната цялостна издръжка се определя така, че да се задоволят потребностите на детето по начин, както биха били задоволени, ако родителите живеят заедно. Решението на съда не следва да е в размери, които  водят до неполезен начин на живот, към лукс или за получаване на средства за цели извън издръжката от страна на родителя, който полага преките грижи.

Как се определят възможностите на родителите за плащане на издръжка?

Възможностите на лицето, което дължи издръжката, се определят от доходите, имуществото, квалификацията на задълженото лице. Те са обективни, като се преценяват от съда за всяко производство конкретно.    

Ако веднъж ни е определена издръжка, но с времето тя не е достатъчна, може ли да се иска увеличение предвид факта, че има съдебно решение?

Да, при изменение на обстоятелствата може да се иска промяна на постановеното от съда. За целта трябва да се докаже пред съда, че нуждите на детето са нараснали, както и че родителят, който дължи издръжка, не е възпрепятстван да реализира доходи.

Прочетете още: Юридическа помощ по време на коронавирус (част II)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *